193 : Intro to Law

posted on 05 Oct 2009 00:51 by hostchan156 in Entertainment

หลังจากที่ผ่านการสอบวิชาสุดท้ายไปเมื่อไม่นานมานี้

นั่นก็คือวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หรือ Intro to Law นั่นเอง ...

... พูดถึงวิชานี้ ก็นึกถึงเรื่องที่เคยพูดถึงได้ เกี่ยวกับการทำรายงาน

เรื่องที่ได้รับมอบหมายคือ "ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์"

... โดยต้องนำเสนอในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ก็เลยลองหยิบยกข้อกฎหมาย

นำมาวาดเป็นการ์ตูนดู แล้วนำไปส่งอาจารย์มาจะเดือนนึงได้แล้ว

... วันนี้เลยนำเอาผลงานการ์ตูนที่ใช้เวลา 2 วันเต็มๆ มาให้อ่านดู

(ความจริงงานเค้าสั่งล่วงหน้าเป็นเดือน แต่ต้องไฟลนก้นก่อนถึงจะทำ 555+)

--------------------------------------------------------------------------------------

(แน่นอนว่าทุกรูปสามารถจิ้มเข้าไปเพื่อดูขนาดใหญ่ได้นะจ๊ะ !)

 

หมวด 1

ฎีกาที่ 1057/2531
    จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายเอากระเป๋าเป้บรรจุสุรา เครื่องคิดเลข
เงินเหรียญและรองเท้าสเกตของผู้เสียหาย จากชั้นสองไปไว้บนชั้นที่สี่
ซึ่งเป็นดาดฟ้า เป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปและเข้าถือเอาทรัพย์นั้นแล้ว
แม้จำเลยจะเอาทรัพย์ไปไม่ได้เพราะบุตรของผู้เสียหายมาพบเสียก่อน
ก็เป็นความ ผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ

 


ฎีกาที่ 3894/2531
    จำเลยและ ป. ผู้เสียหายเป็นพี่น้องกันจำเลยมาขอยืมรถจักรยานยนต์จาก ป. 
ป. ไม่ให้ จำเลยแสดงกิริยาเอะอะโวยวาย และต่อมาก็ได้เอารถจักรยานยนต์
ไปขับขี่พาเพื่อนไปรับประทานอาหาร การกระทำของจำเลย
ในการเอารถจักรยานยนต์ไปเป็นเพียงการถือวิสาสะฉันพี่น้อง
และเมื่อเอาไปแล้วก็มิได้พาหลบหนีไปแต่อย่างใด
จำเลยจึงขาดเจตนาทุจริตจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์


หมวด 2

 

ฎีกาที่ 4012/2534
    การที่ผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้ ด. เพราะว่า ด. จะนำรูปถ่ายของผู้เสียหาย
ซึ่งแต่งตัวเป็นฆราวาสไปโฆษณาอันเป็นการขู่เข็ญว่า
จะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย และผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้ ด.
แม้ ด. จะยังมิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปก็เป็นความผิดฐานกรรโชกทรัพย์สำเร็จแล้ว

 


ฎีกาที่ 2226/2531
    เงินในตู้บริจาคของศาลเจ้าและเงินของผู้ดูแลศาลเจ้า 
แม้จะเก็บรักษาไว้ในศาลเจ้าก็มิใช่วัตถุในทางศาสนา 
การที่จำเลยกับพวกปล้นทรัพย์ดังกล่าวจึงมิได้กระทำต่อทรัพย์
ตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 335 ทวิ วรรคแรก
และไม่อาจเป็นความผิดตามมาตรา 335 ทวิ วรรคสอง ได้
ดังนั้น การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามมาตรา 340 ทวิ


หมวด 3


ฎีกาที่ 2245/2531
    จำเลยกับ ส. ร่วมกันพูดชักชวนให้ผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศ
แล้วเรียกเก็บเงินจากผู้ เสียหายและไม่ส่งผู้เสียหายไปทำงานต่างประเทศ
ตามที่พูดชักชวน โดยอ้างว่าตั๋วเครื่องบินหมดและรอใบรับรองการทำงาน 
ดังนี้  พฤติการณ์ของจำเลยกับ ส. แสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยกับ ส.
มีเจตนาทุจริตหลองลวงผู้เสียหายมาตั้งแต่ต้น 
จำเลยกับ ส. ยังได้ชักชวนคนทั่วไปให้ไปทำงานด้วย 
จึงเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก

 

ฎีกาที่ 102/2533
    จำเลยมิได้ประกอบธุรกิจการค้าขายทองคำแต่หลอกลวงโจทก์
โดยพูดจาชักชวนให้ โจทก์ร่วมลงทุนเข้าหุ้นค้าทองคำกับจำเลย 
โจทก์หลงเชื่อมอบเงินให้แก่จำเลยไป  การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิด
ฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341หมวด 4


ฎีกาที่ 2162/2537
    แม้การที่คนต่างด้าวได้ที่ดินมาโดยมิชอบด้วยประมวลกฎหมายที่ดินฯ
มาตรา 86 จะทำให้คนต่างด้าวนั้นถือสิทธิหรือใช้สิทธิในที่ดินมาอย่างเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ไม่ได้  และต้องจำหน่ายที่ดินนั้นไปตามมาตรา 94
แต่ก็มิใช่ว่าการได้มาซึ่งที่ดินของคนต่างด้าวจะไม่มีผลเสียเลย 
เนื่องจากคนต่างด้าวยังคงมีสิทธิได้รับ